M-Smeulders Design

Algemene voorwaarden

M-Smeulders Design

Harrie Janssenstraat 11
5063 CE Oisterwijk

www.m-smeuldersdesign.com

info@m-smeuldersdesign.com
KVK: 82504466
BTW nummer: NL003692455B81

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 

2.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

2.3 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;

2.4 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

2.5 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

2.6 Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.7 Dag: kalenderdag;

2.8 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;

2.9 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

3.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en ontwerper. 

3.2 Offertes zijn vrijblijvend en deze is 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert. 

3.3 Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd. 

3.4 Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is M-Smeulders Design er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij M-Smeulders Design anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht M-Smeulders Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

4.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

4.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

5.1 Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen exclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals verpakkingskosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te worden vermeld.

5.2 De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

5.3 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor M-Smeulders Design van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

5.4 De kosten van de ontwerpen worden na het leveren van de bestelling in rekening gebracht.

5.5 Betaling van het factuurbedrag dient 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.6  Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden, mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.

5.7 Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.8 Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen dan wel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging. 

6.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert M-Smeulders Design dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

7.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie, die voor de opzet en uitvoering van de opdracht van betekenis is. De opdrachtgever draagt verder zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.

7.2 Opdrachtgever geeft M-Smeulders Design het recht om alle aangeleverde bestanden te gebruiken in het ontwerp.

7.3 M-Smeulders Design mag de in opdracht van opdrachtgever gemaakte onderdelen gebruiken voor wederverkoop, promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

7.4 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

7.5 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld. 

7.6 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De ontwerper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 

7.7 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

7.8 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

7.9 De ontwerper heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

8.1 Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

8.2 Moet M-Smeulders Design volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

8.3 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 

9.1 M-Smeulders Design spant zich in de opdracht snel en zorgvuldig uit te voeren en streeft naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal M-Smeulders Design de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

9.2 Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.

9.3 De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

9.4 Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van de ondernemer komen.

9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.

9.6 Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.

9.7 M-Smeulders Design is niet verantwoordelijk voor fouten in het ontwerp indien de laatste proefdruk door opdrachtgever is goedgekeurd.

9.8 De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of M-Smeulders Design kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel schriftelijk vastgestelde opdracht specificaties.

9.9 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan M-Smeulders Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan vooraf- gaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Na oplevering komt het geleverde voor risico van de opdrachtgever.

9.10 De opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de onderdelen. De opdrachtgever heeft hierna het recht wijzigingen door te geven aan M-Smeulders Design. Na drie correctierondes wordt er mogelijk een extra tarief gerekend indien er nog steeds grote wijzigingen gedaan dienen te worden. Dit wordt altijd besproken met opdrachtgever.

10.1 Behoudens opzet of grove schuld is M-Smeulders Design niet aansprakelijk voor directe vermogensschade en indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

10.2 De aansprakelijkheid van M-Smeulders Design zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

10.3 M-Smeulders Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat M-Smeulders Design is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4 M-Smeulders Design dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 

10.5 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium van de ontwerper voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €10.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd. 

10.6 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. 

11.1 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen. 

11.2 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

11.4 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

11.5 De ontwerper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

11.6 Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper of door de ontwerper bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van ontwerper jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

11.7 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

12.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

12.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

12.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. 

12.4 Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.


13.1 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

13.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper. 

13.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

13.4 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. 

13.5 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis van geschillen tussen de ontwerper en opdrachtgever.

14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

14.3 De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

16.1 Een tekortkoming in de nakoming van de opdracht die niet te wijten is aan schuld van een partij en evenmin krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening komt levert overmacht op.

16.2 Geen van partijen zal aansprakelijk zijn voor enige vertraging of niet nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst (met uitzondering van betalingsverplichtingen) indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door M-Smeulders Design, zal M-Smeulders Design in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor M-Smeulders Design extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij M-Smeulders Design anders aangeeft.

18.1 M-Smeulders Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien

  • De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de overeenkomst
  • M-Smeulders Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van M-Smeulders Design kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

18.2 Voorts is M-Smeulders Design bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van M-Smeulders Design kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van M-Smeulders Design op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien M-Smeulders Design  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

18.3 Indien M-Smeulders Design  tot opschorting of ontbinding overgaat, is M-Smeulders Design  op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

18.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is M-Smeulders Design  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
18.5 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is

M-Smeulders Design gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

19.1 Als M-Smeulders Design  aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

19.2 Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag M-Smeulders Design de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site. Klik je op akkoord? Dan stem je toe dat wij cookies plaatsen.